Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”
Start Ogłoszenia Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

PostHeaderIcon Zwołanie Walnego Zebrania Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego 5, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2018 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2018 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w 2018 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
  9. Omówienie doświadczeń wynikających ze stosowania procedur z wykorzystaniem raportów monitorujących postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”.
  10. Sprawy różne.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyżej, drugi termin posiedzenia wyznacza się na dzień 12 czerwca 2019 r. o godz. 9.30 (zgodnie ze Statutem LGD „ZIELONE SIOŁO” §19 ust. 5) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu LGD „ZIELONE SIOŁO” z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie mogą zapoznać się w siedzibie LGD w terminie 5 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Bardzo proszę o obecność.

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                       Adriana Rukat

                                                                       Prezes Zarządu